Project:
Toezichthouder (interim)
Verantwoordelijkheden: het uitvoeren van financieel toezicht op woningcorporaties met een hoog tot hoger risicoprofiel. Een nieuw risico management en beoordelingssystematiek introduceren en implementeren.
 
Project:
Toezichthouder (5 jaar)
Verantwoordelijkheden: het houden van toezicht op een 'food' onderneming in samenwerking met de huisaccountant. Periodiek overleg (maandelijks) inzake financiën, organisatie, inkoop, onderhoud, verkoop en personeel.

Project:
Risicomanager (interim)
Verantwoordelijkheden: het uitwerken van een blueprint van de nieuwe risicomanagement organisatie voor een trading company en haar rollen, verantwoordelijkheden, limits en control structure, riskrapportage, signalering en escalatie mogelijkheden.


Project:
Adviseur bij een Effecteninstelling (interim)
Verantwoordelijkheden: de quality review (vakinhoudelijke eindcontrole) verzorgen bij de inrichting van de administratieve organisatie van een back office. Alsofi heeft hiermee bijgedragen aan het opzetten van een shared service center voor de verwerking van effectentransacties.

Project:
Inrichting Operational Riskmanagement bij een grootbank (interim)
Verantwoordelijkheden: het Operational Risk Management (ORM) framework conform Basel 2 (Standardised en AMA) in de organisatie implementeren en 'embedden' . Dit kende velerlei aspecten. Belangrijke onderdelen: implementatieplan ORM, Risicobewustzijn in de organisatie vergroten, kernprocessen definieren, risico analyses op de kernprocessen begeleiden, een governance structuur realiseren, samenhang BCM en ORM creeren.

Project:
Het schrijven van een enterprise riskmanagement framework (consultancy)
Verantwoordelijkheden: het realiseren van een enterprise riskmanagement framework gebaseerd op COSO 2. Alsofi heeft door deze toepassing een innovatief enterprise  control framework gerealiseerd voor betreffende financiële instelling.

Project:
Het opzetten van een audit department (interim)
Verantwoordelijkheden: het opzetten van een audit department voor een nieuwe op te richten besloten vennootschap. De rol van Alsofi was om de contacten met de interne en externe account te onderhouden. Verder heeft Alsofi het traject tot en met de review van documenten zoals o.a. het audit charter en de offerte voor de externe accountant verzorgd.

Project:
Doorlichten van een organisatie (consultancy)
Verantwoordelijkheden: de interne organisatie van een project beoordelen op de kwaliteit van opzet en bestaan en de bevindingen uitwerken in een intern rapport ter behandeling in het MT. Resultaat een verbeterd inzicht in de status van het project en een aantal aanvullende go/no momenten in de  projectplanning, waardoor de te behalen doelstellingen tussentijds beter konden worden gevolgd of bijgestuurd.

Project:
Adviseur  bij een Vastgoedonderneming (consultancy) Verantwoordelijkheden: het beoordelen en optimaliseren van de in-house bank, te weten de corporate finance activiteiten, het cash management en het renterisicobeheer van vastgoedprojecten. Alsofi beoordeelde in dit kader de in-house bank (i.e. aantrekken en uitzetten van gelden) ten behoeve van vastgoedprojecten. Dit onderzoek resulteerde in een Directienota die na behandeling formeel draagvlak kreeg voor de voorgestelde verbeterpunten. Deze verbeterpunten omhelsden:
- Het schrijven van een beleid voor Financiering & Vastgoedprojecten dat voor akkoord aan de directie voorgelegd werd;
- Het uitwerken van 'flow charts' in Visio van de processen 'Aantrekken en Uitzetting van gelden';
- Het maken van een opzet, alsmede het fysiek en organisatorisch inrichten van een leningenadministratie om de betrouwbaarheid van de leningeninformatie te waarborgen;
- Het implementeren van controlemaatregelen om de renteafrekening van de cashmanagement- activiteiten beter te kunnen beheersen;
- Het uitwerken van rentescenario's (bijv. uitloop, mutatie yieldcurve) ter aanvulling van het renterisicobeheer en deze als standaard in te voeren bij de voorcalculatie van vastgoedprojecten.

Project:
Vervanging Treasurer bij Nederlandse grootbank wegens Sabbatical (interim)
Opdracht: het zelfstandig voeren van Treasury & Control voor een hypotheekbank en een 'groenbank', directe rapportagelijn naar de directie (opdrachtgever). Verantwoordelijk voor de uitvoering van de treasury-deelgebieden funding en renterisicobeheer, voorzien in relevante management informatie over de performance van beide banken, het doen van verbetervoorstellen aangaande de administratieve organisatie van de treasury functie, het onderhouden van een goed contact met interne en externe partijen zoals de dealingrooms in Utrecht, Amsterdam en Londen; de afdelingen juridische en fiscale zaken op het hoofdkantoor; de interne accountantsdienst; concern control; Achmea; retail banken en externe IT dienstverleners.

Project:
Afbouw van een 'agaath bank' (consultancy)
Verantwoordelijkheden: in verband met beëindiging van financieringsactiviteiten, het boekhoudkundig afbouwen van de uitstaande vorderingen en aangetrokken middelen van een 'agaath bank'. Dit diende te gebeuren binnen een door de overheid gestelde fiscale minimale balansverhouding. Hiervoor heeft Alsofi een model ontwikkeld in MS Excel, waardoor van dag tot dag nagegaan kon worden of de afbouw qua assets en funding 'in control' bleef. Daar waar nodig is destijds bijgestuurd om aan de minimale balansverhouding te blijven voldoen.

Project:
Ondersteunen treasury controller bij werkzaamheden (interim)
Verantwoordelijkheden: het ondersteunen van de treasury controller van een hypotheekbank omdat de treasury / control functie 2 FTE is. Alsofi is gevraagd om tijdelijke ondersteuning te bieden in deze treasury control functie. Werkzaamheden: o.a. rente risicobeheer en funding van de bank, rapportering over lopende securitisaties, ondersteunen bij einde-jaarwerkzaamheden, uitvoering geven aan cost accounting van de intermediairs functie, het beschrijven van de treasury functie (AO/IC), zakelijke dienstverlening: behandeling van contractuele of rentecalculatie technische reclames.

Project:
Voorstel MIS architectuur en een demo in MS Access (consultancy)
Doelstelling van de opdracht was het doen van een voorstel voor de opzet van een Management Informatie Systeem en het bouwen van een demo in MS Access.

Project:
Zoekfunctie: professional gezocht voor mid corporate (detachering)
Verantwoordelijkheden: het zoeken van een professional met een accountancy achtergrond voor het opzetten van een internal audit department. Alsofi heeft deze professional in samenwerking met een ervaren recruiter gevonden en geplaatst.

Project:
Zoekfunctie: professional gezocht voor SAP- traject (detachering)
Verantwoordelijkheden: het zoeken van een professional met een accountancy achtergrond en ervaring met SAP-implementaties. Alsofi heeft deze professional in samenwerking met een ervaren recruiter gevonden en geplaatst.

Project:
Zoekfunctie: operational riskmanager (detachering)
Doelstelling van de opdracht was het zoeken van een ervaren riskmanager om operational riskmanagement binnen een financiële instelling vorm te geven. Alsofi heeft uit haar eigen netwerk een ervaren interim riskmanager voorgesteld en kunnen plaatsen.

Project:
Waardering groothandel (waardebepaling)
Verantwoordelijkheden: het uitvoeren van een waardebepaling voor een groothandel om de Directeur Groot Aandeelhouder een indicatieve waarde te kunnen geven van de onderneming.

Project:
Waardering Business Process Modeling Company (waardebepaling)
Verantwoordelijkheden: het uitvoeren van een waardebepaling voor een BPM Company om de board een indicatieve waarde te kunnen geven van de onderneming.